Bioelectromagnetism
M.Sc. Theses

 

Master of Science (Diploma Engineer)
Theses prepared for
Professor Jaakko Malmivuo
1976-2010

 1. Myllärniemi, K., Magnetokardiogrammin rekisteröintilaitteistojen konstruointi [Construction of a Magnetocardiogram Recording Equipment]. 1978, p. 67.

 2. Tolkki, S., Mikroprosessorilla toteutettu EKG-syntetisaattori [ECG Synthetizer Implemented with Microprocessor]. 1978, p. 57.

 3. Eskola, H., Yksiasemaisen kytkentäjärjestelmän ominaisuuksia vektorimagnetokardiogrammin mittauksessa [Properties of the Unipositional Lead System in Recording the Vector Magnetocardiogram]. 1979, p. 70.

 4. Kuusi, S., Sonotubometrialaitteen suunnittelu ja rakentaminen [Design and Construction of a Sonotubometry Device]. 1979, p. 70.

 5. Lehmusto, J., Röntgentelevisioon liitetty läpivalaisututkimuksen käyttötietojärjestelmä [User Information System of Radioscopy Examination Connected to the X-ray Monitor]. 1979, p. 57.

 6. Lekkala, J., Multiplexed squid-vectormagnetometer for biomagnetic research. 1979, p. 80.

 7. Leskinen, T., Selän liikkeiden ja lihastoiminnan mittausmenetelmän kehittäminen [Development of a Measurement Method of the Movements and Muscular Action of the Back]. 1979, p. 59.

 8. Talonen, P., Implantoitavan palleahermostimulaattorin konstruointi hengityshalvauspotilaalle [Construction of an Implantable Phrenic Nerve Stimulator for Tetraplegia Patients]. 1979, p. 79.

 9. Torikka, T., Elektronystagmogrammiprosessorin konstruoiminen [Construction of an Electronystagmogram Processor]. 1979, p. 98.

 10. Eerola, O., Kreatiinikinaasimäärityksen automatisointi [Automatization of the Creatine Kinase Determination]. 1980, p. 85.

 11. Heinonen, P., Digitaalinen vertailutaajuuteen lukkiutuva kaistan estosuodatin [Digital Frequency Controlled Bandstop Filter]. 1980, p. 52.

 12. Hietanen, H., Ihmisen kyky tuntea magneettikenttiä [Human Perception of Magnetic Fields]. 1980, p. 80.

 13. Kurppa, K., Kuulovammaisen keskustelukone [Conversation Device for the Hearing-Impaired]. 1980, p. 44.

 14. Lehtonen, T., Korkeaääniaudiometri [Ultrasonic Audiometer]. 1980,

 15. Suomaa, L., Maan magneettikentän kompensointikelat [Compensation Coils of the Earth's Magnetic Field]. 1980, p. 88.

 16. Suuronen, J., Fysiologisten signaalien syntetisointi mikrotietokoneella [Microcomputer Based Synthetization of Physiological Signals]. 1980, p. 56.

 17. Tuomola, M., Statiscal approach to evaluate an ECG-analysis algorithm. 1980, p. 85.

 18. Ehrnroth, H., Teräksen ainettarikkomattomaan tarkastukseen käytettävä ultraääniluotain [Ultrasound Detector for Nondestructive Examination]. 1981, p. 54.

 19. Estola, K.-P., Mkg-ilmaisimen optimointi tietokoneella [Computerized Optimization of an MCG Detector]. 1981, p. 52.

 20. Hautala, J., Fotometrisen analysaattorin mikrotietokoneohjelmisto entsyymi- immunoloogisiin määrityksiin [Microcomputer Software of Photometric Analyzer for Enzyme-immunoassays]. 1981, p. 50.

 21. Isokääntä, P., Magnetiosaatiokohinan analysaattori [Magnetic Noise Analyzer]. 1981, p. 42.

 22. Lindqvist, N.-E., CT-kartoittimen käyttö tietokoneavusteisessa annossuunnittelussa [Using the CT Device in Computer-aided Dosage Planning]. 1981, p. 55.

 23. Rantanen, K., Tietojenkäsittelylaitteisto kliinisen neurofysiologian käyttöön [Computer Equipment for the Use of Clinical Neurophysiology]. 1981, p. 78.

 24. Sainio, S., Läpivirtauskyvetillä varustettu nestetuikelaskin [Flow Scintillation Counter for the Measurements of Radioactivity in Solutions]. 1981, p. 64.

 25. Aaltonen, K., Laivan potkuriakselijohdon jännitysten analysointilaitteisto [Device for Analyzing the Stress in Ship's Propeller Axel Lead]. 1982, p. 70.

 26. Ekblom, A., Stabilometrin toteuttaminen mikroprosessoria käyttäen [Implementation of Stabilometer Using Microprocessor]. 1982, p. 55.

 27. Heinonen, E., Ultraääani fysioterapiassa sekä hoitoon käytettävien laitteiden kalibrointi [Ultrasound in Physiotherapy and Calibration of the Therapeutical Equipments]. 1982,

 28. Martinmäki, A., Tietokoneavusteinen sähköpiirien kytkentäsuunnitelma. 1982, p. 87.

 29. Peltoranta, M., Mikroelektrodivahvistin solunsisäistä ärsytystä ja rekisteröintiä varten [Microelectrode Amplifier for Intracellular Stimulation and Recording]. 1982, p. 48.

 30. Susi, M., TV-modulaattori {TV-Modulator]. 1982, p. 56.

 31. Eskelä, E., Ekg-laitteen mittauselektroniikan ja mittausohjelmien suunnittelu [Design of Measurement Electronics and Measurement Programs for an ECG Device]. 1983, p. 54.

 32. Jormanainen, R., Rhinoresistanssin mittauslaite [Rhinoresistance Measurement Device]. 1983, p. 49.

 33. Lintusaari, J., Kiinteistöjen kaukovalvontajärjestelmä [Remote Monitoring Systen for Buildings]. 1983, p. 76.

 34. Nousiainen, J., Magnetokardiografian soveltaminen kliiniseen tutkimiseen [Application of Magnetocardiography to Clinical Research]. 1983, p. 71.

 35. Ojala, J., Hengitysvirtauksen mittaus- ja valvontalaite [Measurement and Monitoring Device for Respiratory Flow]. 1983, p. 53.

 36. Räsänen, J., Sikiön vektorikardiogrammin mittauslaitteisto [Measurement Device for Fetal Vectorcardiogram]. 1983, p. 88.

 37. Vihinen, H., Magneettisten häiriökenttien aktiivinen kompensointi [Active Compensation of Magnetic Interference Fields]. 1983, p. 65.

 38. Ylä-Outinen, E., Panoraamatomografiaröntgenkuvauksen tietokoneavusteinen suunnittelu [Computer-aided Design of Panorama Tomography X-ray Photography]. 1983, p. 79.

 39. Hirvonen, T., Hengityspaineen mittaus- ja valvontalaite jet-ventilointiin [Measurement and Monitoring Device of Respiratory Pressure for Jet-ventilation]. 1984, p. 56.

 40. Jarske, T., Hermostimulaattorin integroidun piirin suunniittelu [Design of a Neural Stimulator Integrated Circuit]. 1984,

 41. Joronen, J., Sähkökäyttöisten lääkintä- ja laboratoriolaitteiden tarkastuskäytäntö eri maissa [Testing Practices for Electrical Medical and Laboratory Equipment in Different Countries]. 1984, p. 102.

 42. Kohtamäki, K., Steroidireseptorimäärityksen automatisointi [Automatization of Steroid Receptor Determination]. 1984, p. 64.

 43. Kolari, P., Sairaalalaboratorion automaattisten analysaattoreiden liittäminen laboratorion tietojärjestelmään [Connection of Automatical Analyzators in Hospital Laboratory to the Information System of the Laboratory]. 1984,

 44. Kontro, P., Maan tasamagneettikentän kompensointikelojen kenttäkuva [Magnetic Field-Pattern of the DC Compensation Coil Set of the Static Magnetic Field of the Earth]. 1984, p. 70.

 45. Koskela, M., Referenssiperiaatteella toteutettu kapasitiivinen pinnankorkeusanturi [Capacitive Ssurface Level Meter Realized with Capacitive Principle]. 1984,

 46. Murtola, J., Ohjelmoitavan avaimen logiikkaosa [The Logical Part of a ProgrammableKey]. 1984, p. 55.

 47. Nyholm, J., Mikroprosessoriohjattu sydämen sähköinen malli [Microprocessor-controlled Elecric Model of the Heart]. 1984, p. 57.

 48. Oksanen, E., Transmissiometrin kehittäminen tärinätutkimusta varten [Development of a Device for the Measurement of Transmissibility of Whole-body Vibration]. 1984, p. 61.

 49. Peni, H., Lokomon murskauslaitoksen automaatiojärjestelmän suunnittelu Design of the Automation System for the Crushing Department of Lokomo]. 1984, p. 91.

 50. Piippo, M., Korttivaintoiminen polttoaineen jakeluautomaatti [Fuel Delivery Automat Based on Card Key] . 1984, p. 50.

 51. Tervahauta, J., Matalataustaisen 14c-iänmäärityslaitteiston mittauselektroniikan suunnittelu 8Design of Measurement Electronics for Low-activity 14C Dating Equipment]. 1984, p. 65.

 52. Venho, O., Adaptiivisten algoritmien ja niiden realisointimahdollisuuksien tukiminen biosähköisten signaalien suodatuksessa [Investigation of Adaptive Algorithms and their Realization Possibilities in the Filtering of Adaptive Signals]. 1984, p. 69.

 53. Ahonen, J., Lääketieteellinen kuvatyöasema ja graafinen käyttöliittymä [Medical Image Workstation and Graphical User Interface]. 1985, p. 56.

 54. Hakamäki, A., Ultraääni hypertermialaitteisto sädehoidon apuna [Ultrasonic Hyperthermia Equipment Supporting Radiation Therapy]. 1985, p. 92.

 55. Juhola, A., Kaapelitelevisioverkon valvonta [Monitoring of Cable TV Net]. 1985, p. 59.

 56. Ketola, V.-P., Biomagneettisten gradiometrien optimointi [Optimization of Biomagnetic Gradiometers]. 1985, p. 44.

 57. Korvenmaa-Mölsä, P., Ekg-laitteen perusohjelmiston suunnittelu ja sen sovittaminen erääseen sovellutukseen [Design of the Basic Software for ECG Recorder and Its Adaptation to an Application]. 1985, p. 89.

 58. Koskelainen, J., Gamma-säteilyn absorptioon perustuva tiheysmittari [Density Measurement Device Based on the Absorption of Gamma Radiation]. 1985, p. 89.

 59. Kukkonen, M., Selvitys tietokoneiden välisen tiedonsiirron toteutusvaihtoehdoista TAYKS:ssa [Investigation of the Implementation Alternatives of Data Transfer between Computers in the Tampere University Central Hospital]. 1985, p. 67.

 60. Lehtinen, H., Laadunseurantajärjestelmän kehittäminen lääketietieteellisen tekniikan valmistajalle [Development of a Quality Control System for a Manufacturer of Biomedical Engineering Products]. 1985, p. 61.

 61. Mannonen, I., Säteittäinen laserkeratotomia [Excimer Laser Radial Keratotomy]. 1985, p. 67.

 62. Nevala, I., A small-signal model of an oxygen cathode. 1985, p. 58.

 63. Nieminen, A., A new class of details preserving median-type 2-D filters. 1985,

 64. Nieminen, H., Emg-signaalin ambulatorinen rekisteröinti ja analysointi tietokoneella [Ambulatory Recording and Analyzing of EMG Signals with Computer]. 1985, p. 57.

 65. Palve, J., Mikrotietokoneohjattu mittauslaitteisto paperinnäytteiden kuituorientaation määrittäminen [Microcomputer-controlled Measurement Device for the Determination of the Fibre Orientation of Paper Samples]. 1985, p. 84.

 66. Raittila, J., Neliakselisen pystysorvin modernisointi [Modernization of a Four-axis Vertical Lathe]. 1985, p. 74.

 67. Raivio, J., Ioniselektiivisten elektrodien testauslaitteiston kehittäminen [Development of Testing Equipment for Ion-selective Electrodes]. 1985, p. 46.

 68. Rantasalo, J., Sairaalakiinteistöjen atk- ja televerkot [Computer and Telecommunications Networks in Hospitals]. 1985, p. 67.

 69. Sievänen, H., Mikrotietokonelaitteisto rasitus-ekg:n analyysiin [Microcomputer Equipment for the Analysis of Exercise-Induced ECG]. 1985, p. 58.

 70. Sivonen, H., Tietokoneeseen liitettäväksi tarkoitetun luminometrin suunnittelu [Design of a Luminometer Connectable to a Computer]. 1985, p. 70.

 71. Viren, A., Kolmikanavaisen ekg-kaukosiirtolaitteiston mittauselektroniikka [Measurement Electronics of a Three-channel ECG Telemetry Equipment]. 1985, p. 51.

 72. Ekholm, A., Kliinisen kemian analysaattorin yleiskäyttöisen analyysiohjelman suunnittelu [Design of Universal Analysis Program for Clinical Chemistry Analyzer]. 1986, p. 64.

 73. Erola, P., Laitteiden ja kiinteistöjen kunnossapidon ohjaus- ja seurantajärjestelmä [Control and Monitoring System for the Maintenance of Equipment and Premises]. 1986, p. 86.

 74. Helmijoki, A., Henkilökohtaiseen tietokoneeseen perustuva laboratorion mittaus- ja ohjausjärjestelmä [Laboratory Measurement and Control System based on Personal Computer]. 1986,

 75. Hyttinen, J., Numeerisen rintakehämallin konstruointi fysikaalisesta mallista [Construction of a Numerical Thorax Model from a Physical Model]. 1986, p. 81.

 76. Järvilehto, P., Uusi noninvasiivinen verenpaineen ambulatorinen mittausmenetelmä [New Noninvasive Ambulatory Blood-pressure Measurement Method]. 1986, p. 83.

 77. Lehtelä, M., Elektonisten piirien vioittumis- ja vaikutusanalyysi [Fault and Impact Analysis of Electronic Circuits]. 1986, p. 56.

 78. Mattlar, H., Erään reaktiivisen kuorman tehonsyöttö ja kompensointi audiotaajuuksilla [Power Feeding and Compensation of a Reactive Load in Audio Frequency]. 1986,

 79. Rae, R., Näköherätepotentiaalin tutkimuslaitteisto [Measuring Equipment of Visual Evoked Potentials]. 1986, p. 44.

 80. Tuominen, T., Digitaalinen ohjausyksikkö squid-vektorimagnetometriin [Digital Control Unit for the rf-SQUID Vector Magnetometer]. 1986, p. 57.

 81. Valtanen, J., Optimointi- ja ohjausohjelma tukisuuntaimeen. 1986, p. 77. <-- //////////////// -->

 82. Näkki, I., NMR-potilaskuvauslaitteen RF-signaaligenerointilaitteiston suunnittelu. 1987,

 83. Nieminen, J., Lämpökaappiseuranta kaasuja mittavien potilasmonitorien koestuksessa [Incubator Monitoring in the Testing of Gas-metering Bedside Patient Monitors]. 1987, p. 58.

 84. Perälä, J., Nordic database on microcomputer software related to technical aids for disable people. 1987, p. 78.

 85. Salmi, J., Sähkömagneettisen säteilyn vaikutukset sydäntahdistimeen [Effects of Electromagnetic Radiation on Cardiac Pacemaker]. 1987, p. 55.

 86. Vuorinen, H., Mikroilmaston kosteuden määritys [Inside Clothing Humidity Measurement]. 1987, p. 50.

 87. Williams, M., Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumisen pitkäaikaismittaujärjestelmä [Long-Term Measurement System of Musculoskeletal Load]. 1987, p. 67.

 88. Koskensilta, S., Vammaiskuljettimen ajo-ominaisuuksien parantaminen [Improving the Driving Properties of a Vehicle for Disabled Persons]. 1988, p. 75.

 89. Niemi, T., Mkg-signaalin mittausohjelmisto [MCG Signal Measurement Software]. 1988, p. 62.

 90. Pommelin, P., Elektrokardiografian havainnollistaminen mikrotietokoneella [Demonstration of Electrocardiography with Microcomputer]. 1988, p. 54.

 91. Räty, V.-P., Puheohjaus sähköpyörätuolissa. 1988,

 92. Rossi, R., An impedance measuring system or investigating the gastric motility. 1988, p. 66.

 93. Tunkkari, H., Nosturin hajautettu ohjaus-, säätö- ja informaatiojärjstelmä. 1988, p. 57.

 94. Varjonen, V., Prosessiteollisuuden älykkäät lähettimet [Smart Transmitters in the Processing Industry]. 1988, p. 61.

 95. Hänninen, T., BAEP-kuuloherätevasteiden komponenttivektorien mittaus [Measuring the Component Vectors of Brain-stem Auditory Evoked Potentials]. 1989, p. 46.

 96. Horelli, J., Mikrotietokonepohjainen EKG:n QTc-ajan analysointilaitteisto [PC-based Analyzing Device for the QTc-interval of ECG]. 1989, p. 55.

 97. Niemi, E., Monikanavainen impedanssikardiografi [Multichannel Impedance Cardiograph]. 1989, p. 55.

 98. Aalto, J., Radiologisten kuvien sähköinen siirto [The Transfer of Radiological Images]. 1990, p. 72.

 99. Ikonen, P., Fysiologisten signaalien simulaattori [Physiological Signal Simulator]. 1990, p. 52.

 100. Ikonen, T., Tuntoherätevasteiden viitearvo- ja tulostusohjelmisto [A Software Package for Calculation and Output of the Index Values of Sensory Evoked Potentials]. 1990, p. 45.

 101. Melkinen, H., EEG-signaalin reaaliaikainen analysointijärjestelmä. 1990,

 102. Salminen, K., Sydämen sähkömagneettisten mittausten analysointiohjelmisto [Analysis Software Package for the Electromagnetic Measurements of Heart's Function]. 1990, p. 53.

 103. Haapanen, T., Taajuusmuuttajien automaattinen tuotannonkoestusjärjestelmä [Automatic Fabrication Process Testing of Frequency Converters]. 1991, p. 51.

 104. Kasteenpohja, K., Inhaloitavien anesteettien tunnistaminen infrapunan absorptiospektristä [Identification of Inhaled Anaestesia Agents by Infra-red Absorption Spectra]. 1991, p. 65.

 105. Korhonen, I., MAR-mallinnukseen perustuva järjestelmä verenkierron säätelyn analyysiin. 1991,

 106. Lehtinen, R., EKG:n ST-segmentti sydänlihasiskemian ilmaisijana kliinisessä rasituskokeessa [ECG ST-segment as an Indicator of Myocardial Ischemia in Clinical Exercise Testing]. 1991, p. 49.

 107. Rajala, M., Mikro-ohjaimeen perustuva hengityslaite [Micro-control Based Respiration Device]. 1991, p. 91.

 108. Räsänen(Hölttä), V., Elektrofysiologisten valostimulaattoreiden mittaus- ja kalibrointilaite [Calibration and Measuring Instrument for Neurophysiological Photostimulators]. 1991, p. 56.

 109. Salo, A., Huojuntalevyllä toteutettu tasapainoaistin tutkiminen [Balance Testing with Movement-sesitive Board]. 1991, p. 51.

 110. Suihko, V., Keskushermoston sähkösimulaattorin konstruointi [Construction of a Cortical Electrical Stimulator]. 1991, p. 62.

 111. Tuomaala, L., Anestesia monikaasumoottorit: teknis-kliininen kilpailijalaitevertailu [Multi-gas Anesthesia Monitors: Clinical and Technical comparison of Competing Devices]. 1991, p. 52.

 112. Viik, J., Suunnatut EKG-kytkennät iskemian ilmaisussa [Aimed ECG-leads in Ischemia Detection]. 1991, p. 97.

 113. Elo, P., Itseorganisoituva neuraaliverkko EEG-signaalin luokittelussa, in Electrical Engineering, Signal Processing. 1992,

 114. Heimola, T., Leikkaussalin lääkintälaitteiden liittäminen potilasvalvonnan tietojärjestelmään [Connection of Operating-room Medical Devices to Patient-monitoring Database]. 1992, p. 81.

 115. Hyvönen, M., Ventilaattorin elektroninen toteutus [Implementation of Electronic Design of Ventilators]. 1992, p. 60.

 116. Laarne(Mähönen), P., PET-kuvien käyttö sädehoidon annossuunnittelussa [Use of PET-images in Radiation Treatment Planning]. 1992, p. 66.

 117. Malmlund, H., Mittalaite goniometrisiin mittauksiin, in Electrical Engineering, Measurement Technology. 1992,

 118. Paukku, S., Hengitysäänirekisteröintiantureiden tutkiminen [Investigation of Respiration-sound Monitoring Transducers]. 1992, p. 79.

 119. Siren, K., Anestesian aikaisen EKG:n analysointiohjelmisto [Program for the Analysis of ECG during Anesthesia]. 1992, p. 55.

 120. Aaltonen(Salonen), V., Application of a Qaurtz Crystal for Immunosensing in Liquid. 1993, p. 60.

 121. Ahde, E., Modelling of eye movement potentials. 1993, p. 44.

 122. Antila, M., MCG Detector Operating in Room Temperature. 1993,

 123. Antola, J., Mikrotiitteriformaatissa toteutettavan termosyklerin perusteiden selvitys[Investigation of the Principles of the Thermocycle Realized in the Microtiterformat]. 1993, p. 78.

 124. Harjunpää, R., Consturction of high-quality ECG recording system. 1993, p. 69.

 125. Kujala, P., Synkrotronisäteilyn lääketieteelliset sovellutukset [Medical Applications of Synchrotron Radiation], in Electrical Engineering. 1993,

 126. Linne, M.-L., An electrophysical patch-clamp system. 1993, p. 75.

 127. Lipping, T., Processing of burst-suppression EEG. 1993,

 128. Paananen, A.-P., Sairaalajohdon henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän suunnittelu [Design of Human-resource Management Database for Hospital Management]. 1993, p. 67.

 129. Ristimäki, J., Sairaalan kunnossapidon suunnittelu- ja arkistointijärjestelmä [Planning and Archival System for Hospital Maintenance]. 1993, p. 60.

 130. Savolainen, K., Application of Digital Filtering in MCG Analysis. 1993, p. 82.

 131. Siltanen, A., MKG:n mittaaminen symmetrisellä unipositionaalisella kytkentäjärjestelmällä [Measurement of the MCG with the Symmetric Unipositional Lead System]. 1993, p. 74.

 132. Tamminen, T., Anestesiakaasujen monikomponenttianalyysi infrapuna-absortiotekniikalla, in Electrical Engineering, Measurement Technology. 1993,

 133. Uusi-Heikkilä, H., Hengitysteihin inhaloidun aerosolin paikantaminen ja kvantitointi [Localization and Quantification of the Aerosol Inhaled in the Respiratory Tract]. 1993, p. 76.

 134. Ylitalo, J., Pupillometer. 1993, p. 69.

 135. Haimilahti, A., Poikkeavuusnegatiivisuus herätevasteen mittauksen ja analyysin optimointi. [optimization of the Measurement and Analysis of Deviance Negativity Evoked Potential]. 1994,

 136. Heinonen, T., Three-dimensional presentation of medical images and signals. 1994, p. 101.

 137. Isotalo, M., Modulaarinen EKG-vahvistin [Modular ECG Amplifier]. 1994, p. 58.

 138. Kalke, M., Menetelmä estorenkaiden mittaukseen [Method for Measuring the Prevention Rings]. 1994, p. 72.

 139. Keshvari, J., Magnetoretinographic Measurement. 1994, p. 70.

 140. Pelto, M., Kertakäyttöisten lääkintämateriaalien uudellenkäyttö poikkeusolosuhteissa. 1994,

 141. Roppo, R., Data processing software for ECG and MCG measurements. 1994, p. 94.

 142. Zheng, C., Measurement of Triglyserides in Human Serum Using the Optimate TM Automated Fluorometer and Photometer. 1994, p. 55.

 143. Astala, J., Low noise mains operated and battery power supplies for SQUID electronics. 1995, p. 106.

 144. Kauppinen, P., Sensitivity Distribution Analysis for Impedance Cardiography Using a Computer Thorax Model. 1995, p. 118.

 145. Kivitalo, J., 3-Dimensional realisation of segmented MR images using a Personal Computer. 1995, p. 93.

 146. Lehtinen, M., Effects of Skull Conductivity and Thickness on EEG Potentials. 1995, p. 75.

 147. Piilola, E., Postprocessing of the Automated Anaesthesia Record Keeped Information. 1995, p. 82.

 148. Rintaluoma, J., Attenuaattikorjaus positroniemissiotomografiassa. 1995,

 149. Tervonen, M., Human vigilance analysis using neural networks and fuzzy systems. 1995,

 150. Torvinen, V.-P., Instrumentation and calibration of the physical activity monitor device: The objective assessment of physical activity during exercise. 1995, p. 79.

 151. Vänttinen, H., Interactive System for Electrophysiological Testing of the Heart. 1995, p. 99.

 152. Varjolampi, P., Kaasujen radioaktiivisuuden mittaaminen läpivirtausionisaatiokammiolla PET-tutkimuksissa [Measuring the Radioactivity of Gases with Flow-through Detector in PET-studies]. 1995, p. 83.

 153. Ekholm, V.-P., FFT implementations for embedde systems. 1996,

 154. Hirvonen, J., Tilastollinen PET-kuvien analyysi SPM ohjelmistolla [Statistical Analysis of PET-images Using the SPM Program]. 1996, p. 82.

 155. Jaakkola, T., Immunoanturisovellus biologisessa sodankäynnissä käytettävien mikrobien kvalitatiiviseen analyysiin [Immunosensor for Qualitative Analysis of Microbes Used in Biological Warfare]. 1996, p. 93.

 156. Järvinen, P., Quality assessment of technical methods in the Department of Clinical Neurophysiology. 1996, p. 77.

 157. Kiuru, M., Röntgenputken suurjännitteen määrittäminen sironneen säteilyn perusteella. [Determination of X-ray Tube High Tension Supply Voltage on yhe Basis of Radiation Scattering]. 1996, p. 61.

 158. Konkka, J., Recording System for Electrogastrography. 1996, p. 79.

 159. Korhonen, J., Optimizing the product structure of the anaesthesia delivery system. 1996, p. 95.

 160. Lahtinen, A., Spline-based algorithm for evaluating cortical EEG. 1996, p. 59.

 161. Leinonen, J., Multi channel detection of ventricular fibrillation and ventricular tachycardia detection in bedside patient monitor. 1996, p. 92.

 162. Moncada, W.C., Design of an amplifier module for biosignal acquisition systems. 1996, p. 68.

 163. Rajala, J., Kokokehosädehoidon annoslaskenta alkeiskeilamenetelmällä [Calculating the Whole-body Radiation Dose Using the Pencil Beam Method]. 1996, p. 99.

 164. Rajaniemi, K., A test application for ventilator development. 1996, p. 94.

 165. Sillanpää, J., Development of an electrode suitable for automatic multi-channel EEG recording system. 1996, p. 74.

 166. Soini, J., Optiset pinsetit ja säteilypaineen muita käyttösovellutuksia [Optical Tweezers and Other Practical Applications of Radiation Pressure]. 1996, p. 76.

 167. Sun, H., Software Modules for Electrophysiological Signal Analysis. 1996, p. 72.

 168. Taskinen, J., Monitoring methods of daily physical activity - a review. 1996, p. 112.

 169. Toivo, T., The asymmetry and frequency characteristics of spontaneous EEG. 1996, p. 87.

 170. Eslami, H.E., Development of Variable Grid Finite Difference Element Method for Thorax Modelling. 1997, p. 68.

 171. Lehtimäki, M., Mathematical Optimization of Image Quality in Digital X-ray Imaging. 1997, p. 76.

 172. Mikkola, J., Amorfisiin materiaaleihin perustuvien detektorien käyttö digitaalisessa röntgenkuvauksessa.[The Use of Detectors Based on Amorphous Materials in Digital X-ray Imaging]. 1997, p. 67.

 173. Silventoinen, J., Kauko-ohjattu kohdevalinta Medira-röntgengeneraattorissa [Remotely Controlled Organ Programming with Medira X-ray Generator]. 1997, p. 68.

 174. Drossos, A., A Low Noise Induction Coil Sensor for PicoTesla Level Magnetic Field Measurement. 1998, p. 119.

 175. Heimo, L., Information Flow in a Small Biomedical Engineering Corporation. 1998, p. 84.

 176. Hiukkamäki, S., Nopea Digitaalisen röntgenkuvan käsittelymenetelmä. [A Fast Method for Image Processing in Digital Radiography]. 1998, p. 73.

 177. Keronen, P., Automaatttinen säteilytyksen säätölaite panoraamaröntgenlaitteeseen [Automatic Exposure Control System to the Panoramic X-ray Unit]. 1998, p. 64.

 178. Lehtinen, S., Panoraamaröntgenlaitteen säteiden suuntaus ja sen vaikutus kuvaruutuun. [The Beam Alignment of a Panoramic X-ray Unit and its Influence on Image Quality]. 1998, p. 154.

 179. Moloudi, S., A digital Signal Processing System for Biomedical Signals. 1998, p. 114.

 180. Öktem, H., Preprocessing and Parameter Extraction Algorithms for Diagnostic Analysis of EMCG. 1998, p. 85.

 181. Päivänsalo, E., Ohjelmoitava transkraniaalinen sähköstimulaattori. [Programmable Transcranial Electrical Stimulator]. 1998, p. 72.

 182. Saarenpää, T., Potilaskaapelin suunnittelu [Design of a Patientcable]. 1998, p. 94.

 183. Virkkala, J., EKG-analyysin arviointijärjestelmä. [Evaluation Systems for ECG Analysis]. 1998, p. 50.

 184. Flyktman, T., Jälleenmyyjien teknisen tuen kehittäminen verkkopalvelujen avulla. 1999, p. 72. (E)

 185. Ijäs, R., Markkinaselvitys kolmelle lääketieteellisen tekniikan tuotekonseptille [A Market Research for three Product Concepts in Biomedical Engineering ]. 1999, p. 127. (E)

 186. Kahola, M., New Method to Measure Ventilation-Perfusion Ratio Distribution. 1999, p. 95. (E)

 187. Latikka, J., Pään kudosten johtavuuksien määrittäminen [Determination of Conductivities for Head Tissues]. 1999, p. 65. (E)

 188. Lawson, M., Quadropole Modelling of Cardiac Electrical Fields: Effect of Inhomogeneities on Dipole Fields. 1999, p. 119. (M)

 189. Lehtinen, M., Direktiivin 93/42/ETY vaatimustenmukaisuuden osittaminen digitaaliselle röntgenkuvausjärjestelmälle. [Verification of the Confirmity of Directive 93/42/EEC for a Digital X-ray Imaging System]. 1999, p. 67. (E)

 190. Mustonen, P., Lääketieteellinen kuvaverkkkoympäristö. [Medical Image Network Enviroment]. 1999, p. 83. (E)

 191. Puranen, K., Biosignaalivahvistimen konstruointi. [Construction of the Amplifier Unit for Biomedical Signals]. 1999, p. 70. (M)

 192. Rautiainen, M., Tapahtumasidonnaisten herätevasteiden ajoituksen arviointi. [Estimation of the Latency of Event-related Potentials]. 1999, p. 80. (E)

 193. Talja, P., Anestesian syvyysindeksin kehittäminen. [Developing an Index for Depth of Anesthesia]. 1999, p. 76. (E)

 194. Vartiainen, T., Magneettikuvausympäristöön soveltuva potilasvalvontamonitori. [A Patient Monitor for MRI Enviroment]. 1999, p. 92. (E)

 195. Bärlund, M., DNA-siruteknologian käyttö rintasyöpätutkimuksessa [DNA Microarray Technology for Breast Cancer Research]. 2000, p. 73. (E)

 196. Hyle, M., Bluetooth-tekniikan potentiaaliset sovelluskohteet terveydenhullossa. [Potential Applications of Bluetooth Technology in Healthcare]. 2000, p. 80. (E)

 197. Järvinen, J., Implementation of the DICOM Standard for a digital X-ray Device. 2000, p. 78. (E)

 198. Puurtinen, H.-G., Sydämen toiminnasta aiheutuvien anatomisten muutosten vaikutus suoran ja käänteisongelman ratkaisemiseen. [Effect of Anatomical Changes due to Cardiac Function on Forward and Inwerse Problems]. 2000, p. 75. (M)

 199. Rosti, J., Keuhkovaltimoveren happisaturaation mittausmoduli potilasmonitoriin[SvO2 Measurement Module for a Patient Monitor]. 2000, p. 64. (E)

 200. Tarvainen, J., Validation of Phrenic Nerve Stimulator Software for FDA. 2000, p. 137. (E)

 201. Alametsä, J., Liikuteltava biosignaalivahvistinyksikkö. [Mobile Physiological Signal Measurement Station]. 2001, p. 83. (H)

 202. Kallio, J., Ohjelmisto rasituskoetietokannan keräämiseen.[Software for Acquisition of Exercise Test Database]. 2001, p. 76. (M)

 203. Kotovaara, H., Uudistuvat turvallisuusvaatimukset ja niiden vaikutus sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden suunnitteluun ja testaukseen. [Changing safety requirements and their effect on the design and testing of medical electrical equipment]. 2001, p. 84. (N)

 204. Myllymaa, S., Kohina sähköfysiologisissa patch-clamp rekisteröinneissä. [Noise in Electrophysiological Patch-Clamp Recordings]. 2001, p. 94. (H)

 205. Niiranen, S., Digitaalinen televisio omaehtoisen terveydenhuollon sovellusalustana. [Digital television: a pltform for personal heath care applications]. 2001, p. 85. (N)

 206. Nykänen, K., Röntgensäteilyn sironnan poistaminen dekonvoluutiomenetelmällä digitaalisesta mammografiakuvasta., in A Deconvolution Method for X-Ray Scatter Removal in Digital Mammography. 2001, p. 95. (E)

 207. Tarvainen, J., Ajoneuvotietokoneen sarjaliitäntäinen näyttö. in Serial Interface Display for Vehicle Workstation. 2001, p. 72.

 208. Tirri, M., Molekyylien laskenta kaksoisfotoniviritteistä fluoresenssia käyttäen. [Molecule counting with two-photon fluorescence excitation]. 2001, p. 61. (H)

 209. Tuulos, E., Panoraamaröntgenlaitteen säteilyominaisuuksien automaattinen mittausmenetelmä. [Automatic measurement method of the panoramic x-ray equipment radiation characteristics]. 2001, p. 74. (H)

 210. Vuohelainen, J., Audio/video -laitteen projektimalli. [Audio/video product project model]. 2001, p. 72.

 211. Bonilla Herrando, C., Signal Processing and Analysis System of the P Wave of ECG. 2002, p. 90. (N)

 212. Erjanne, M., Video- ja kuvanpakkausalgoritmit lääketieteellisessä kuvantamisessa, in Algorithms for Video and Still-image Compression Methods in Medical Imaging. 2002, p. 165. (E)

 213. Eskola, J., Numeeriset fantomit Pet -kuvausmenetelmän testauksessa. 2002, p. 61. (H)

 214. Haapalainen, A., Instrumentation for multichannel impedance cardiography, in Monikanavainen impedanssikardiografialaitteisto. 2002, p. 70. (M)

 215. Himanen, A., EKG-tietojärjestelmät ja niiden vaikutukset terveydenhuollon toimintatapoihin., in ECG Information Systems and their Effects on Modes of Operation in Health Care. 2002, p. 95. (N)

 216. Joutsen, A., Volume visualization of calculated bioelectic fields, in Laskennallisten biosähköisten kenttien volyymivisualisointi. 2002, p. 77. (M)

 217. Kivimäki, A., Funktionaalisten aivokuvien liikekorjaus aivopintojen avulla. 2002, p. 59. (H)

 218. Kuusela, H., PET-kuvien iteratiivinen rekonstruktio, in Iterative reconstruction of PET-images. 2002, p. 56. (H)

 219. Kykkänen, J., The Reliability of a Wireless LAN Card, in WLAN kortin luotettavuus. 2002, p. 51.

 220. Lähteenmäki, J., Terveydenhuollon selainkäyttöisten tietojärjestelmien arkkitehtuurisuunnittelu., in Development of Browser Based Healthcare Information System Architectures. 2002, p. 94. (N)

 221. Mäenpää, R.-K., Tietotekniset menetelmät astman ohjatussa omahoidossa. 2002, p. 75. (E)

 222. Ryynänen, O., Malliin perustuva aivojen pinnan EEG-käänteisongelman ratkaisu, in Model-Based Inverse Solution of Cortical EEG Potentials. 2002, p. 111. (M)

 223. Svart, K., Design of Software for Calculating the Electrical Vector of the Heart. 2002, p. 78. (V)

 224. Tenkanen, N., EEG Signal Processing Methods to Measure Depth of Anesthesia, in EEG signaalinkäsittelymenetelmät anestesian syvyyden mittaamiseksi. 2002, p. 76. (H)

 225. Tenovuo, M., Nesteenannostelurobotin lineaarimoottorin ohjauselektroniikkapiirin käyttöönotto ja säätöalgoritmit., in Implementation of a Control Electronic Circuit and Control Algorithms of the Linear Motor for Dispensing Robot. 2002, p. 103. (N)

 226. Tulkki, J., Development of quantitative methods for the follow-up of tumour treatment, in Kvantitatiivisten menetelmien kehittäminen kasvainhoidon seurantaan. 2002, p. 72. (E)

 227. Ylinen, J., Anode Motor Drive Design for a Mobile X-ray Unit, in Anodinpyöritysmoottorin ohjauksen suunnittelu osastoröntgenlaitteeseen. 2002, p. 101.

 228. Cömert, A., Review on Long Term Mobile Monitoring of Physiological Systems. 2003, p. 89. (H)

 229. Kabara, S.A., Texture analysis of medical images. 2003, p. 61.

 230. Koivistoinen, T., Oikean kammion laajenemisen vaikutus lämpölaimennusmenetelmän tarkkuuteen; mekaaninen malli, in Effects of right ventricle dilatation to accuracy of thermodilution method; mechanical model. 2003, p. 72. (H)

 231. Puurtinen, M., On the Effects of Interelectode Distance and Electrode Size on Bioelectric Signal Strength, in Elektrodien välisen etäisyyden ja elektrodin koon vaikutus biosähköisten signaalien vahvuuteen. 2003, p. 68. (H)

 232. Sipilä, M., Test device for verification of invasive blood pressure equipment, in Testilaite invasiivisten verenpainemittareiden verifiointiin. 2003, p. 72 s. + liitt. 4 s. (V)

 233. Tenkanen, P., Modeling the functional parameters of the mammographic x-ray unit automatic exposure control, in Mammografialaitteen valotusautomaatin toimintaparametrien mallinnus. 2003, p. 79.

 234. Tuuri, T., Aluetietojärjestelmän avulla toteutettu järjestelmäintegraatio sosiaali- ja terveydenhuollossa, in Application Integration in Health Care based on Regional Information System. 2003, p. 90. (N)

 235. Väisänen, J., Development of the ECG p-vawe Analysis Software, in EKG:n P-aallon analyysiohjelmiston kehittäminen. 2003, p. 77 s. + 3 liites. (N?)